Bezpieczny Internet

W związku z likwi­da­cją Fun­da­cji “Orchi­dea” warsz­taty doty­czące bez­pie­czeń­stwa dzieci i mło­dzieży w Inter­ne­cie reali­zo­wać będzie mgr Maria Poznań­ska. Insty­tu­cje zain­te­re­so­wane prze­pro­wa­dze­niem szko­leń mogą się kon­tak­to­wać tele­fo­nicz­nie pod nr 608 46 76 32 lub e-mailowo: maria.poznanska@orchidea.pl

Od stycz­nia 2014 Fun­da­cja Orchi­dea jest reali­za­to­rem pro­jektu “Bez­pieczny Inter­net”. Ideą tego pro­jektu jest poprawa bez­pie­czeń­stwa dzieci i mło­dzieży w Inter­ne­cie poprzez szko­le­nie osób pra­cu­ją­cych z dziećmi/młodzieżą i rodzi­ców, a także samych mło­dych ludzi  w wieku 3– 18 lat.

W II poło­wie 2013 roku mgr Anna Kotapka i mgr Maria Poznań­ska — psy­cho­lożki z Fun­da­cji Orchi­dea prze­szły szko­le­nie tre­ner­skie w Fun­da­cji Dzieci Niczyje, otrzy­mu­jąc prawo do reali­za­cji pro­gramu Social­Web — Social­Work i prze­pro­wa­dza­nia szko­leń z zakresu bez­pie­czeń­stwa dzieci i mło­dzieży w sieci. Po zakoń­cze­niu tego pro­gramu przez FDN, reali­zu­jemy szko­le­nia pt. “Bez­pieczny Internet”.

W trak­cie szko­leń oma­wiamy tematy z zakresu cyber­prze­mocy, sextingu, ochrony pry­wat­no­ści, nie­bez­piecz­nych kon­tak­tów, nad­uży­wa­nia Inter­netu i innych zja­wisk. Jeste­śmy także otwarte na wszel­kie pro­po­zy­cje tema­tów ze strony uczest­ni­ków warsz­ta­tów. Szko­limy dzieci przed­szkolne, szkolne oraz mło­dzież ze szkół gim­na­zjal­nych i ponad­gim­na­zjal­nych. Bar­dzo ważne jest dla nas szko­le­nie rad peda­go­gicz­nych obej­mu­jące m.in. wypra­co­wa­nie pro­ce­dur postę­po­wa­nia w przy­padku cyber­prze­mocy wobec ucznia szkoły. Nie­zbędne wydaje się nam także prze­szko­le­nie rodzi­ców i zachę­ce­nie ich do podą­ża­nia za nowin­kami tech­nicz­nymi, któ­rymi żyją ich pociechy.

Szkoły, przed­szkola, rady rodzi­ców, biblio­teki, świe­tlice śro­do­wi­skowe i inne insty­tu­cje, które chcia­łyby nas gościć ze szko­le­niem pro­simy o kon­takt na:
– adres e-mail: kontakt@orchidea.pl
– tel. 608 46 76 32

Zapra­szamy!

Rela­cja ze szko­le­nia  rady peda­go­gicz­nej w Zespole  Szkolno — Gim­na­zjal­nym im. Jana Kwie­ciń­skiego w Bart­ni­kach dostępna jest TUTAJ :)

 Kolejne szko­le­nia — tym razem rodzi­ców :)

 

Drukowanie

 

 

Fun­da­cja Orchi­dea jest człon­kiem Ogól­no­pol­skiej Koali­cji na rzecz Bez­piecz­nego Internetu