Poradnik dla nauczycieli — Zespół Aspergera

Z wielką przy­jem­no­ścią zamiesz­czam dziś tłu­ma­cze­nie ksią­żeczki z serii “Droga przez życie z auty­zmem”. Jest to owoc współ­pracy wielu spe­cja­li­stów oraz rodzi­ców zgro­ma­dzo­nych wokół OAR — Orga­ni­za­tion for Autism Rese­arch. Jako pierw­szą z tej serii wybra­łam do prze­tłu­ma­cze­nia “Porad­nik dla nauczy­cieli — Zespół Asper­gera”. Wśród wielu ksią­żek na temat ZA ta wła­śnie zro­biła na mnie naj­więk­sze wra­że­nie. Zawiera bowiem w zwię­złej for­mie opis trud­no­ści, z któ­rymi spo­tkać się mogą nauczy­ciele oraz spo­soby orga­ni­za­cji prze­strzeni i pracy pomocne w ich niwe­lo­wa­niu. Każdy nauczy­ciel dziecka czy mło­dego czło­wieka z Zespo­łem Asper­gera znaj­dzie tu wska­zówki, mate­riały pomocne w pracy, róż­nego rodzaju for­mu­la­rze i check-listy, uspraw­nia­jące pracę, pomocne w usys­te­ma­ty­zo­wa­niu obser­wa­cji i pla­no­wa­niu dzia­łań w kla­sie. “Porad­nik” jest wspa­niałą pomocą dla nauczy­cieli na każ­dym eta­pie edu­ka­cji dzieci — od przed­szkola po szkołę poma­tu­ralną. Tym, co wyróż­nia tę ksią­żeczkę od innych jest plan wpro­wa­dza­nia mło­dzieży z Zespo­łem Asper­gera w doro­słość. Co wię­cej Porad­nik dla nauczy­cieli “rośnie” wraz z dziećmi znaj­du­ją­cymi się pod opieką nauczy­cieli — zakłada coraz więk­szą zdol­ność mło­dych ludzi do współ­de­cy­do­wa­nia o swo­jej przy­szło­ści, pla­nach, a także wspiera w samo­dziel­nej pracy nad wła­snymi trudnościami.

Ory­gi­nał “Porad­nika dla nauczy­cieli — Zespół Asper­gera” oraz inne publi­ka­cje z serii “Droga przez życie z auty­zmem” zna­leźć można na stro­nie http://www.researchautism.org/resources/reading/. OAR udziela zgody na uży­wa­nie tej publi­ka­cji przez osoby, które mają oso­bi­stą stycz­ność z auty­zmem, nauczy­cieli i naukow­ców. Wyraża też zgodę na prze­dru­ko­wy­wa­nie, kopio­wa­nie i ścią­ga­nie w wer­sji elek­tro­nicz­nej tej ksią­żeczki w celach niekomercyjnych.

Nasze tłu­ma­cze­nie ma cha­rak­ter nie­ko­mer­cyjny i zostało wyko­nane dzięki zaan­ga­żo­wa­niu wolon­ta­riu­szy. Zapra­szamy do pobie­ra­nia “Porad­nika” w for­ma­cie pdf.

OAR_AS_Guide