Bezpłatna pomoc psychologiczna

Z przy­kro­ścią infor­mu­jemy, że z dn. 31/12/2014 ule­gła zakoń­cze­niu współ­praca z Powia­to­wym Cen­trum Pomocy Rodzi­nie w Gro­dzi­sku Mazo­wiec­kim. Infor­mu­jemy rów­nież, że osoby zain­te­re­so­wane bez­płatną pomocą psy­cho­lo­giczną nadal mogą ją otrzy­mać w PCPR.

Z wielką rado­ścią infor­mu­jemy, że  w 2014 nadal będziemy współ­pra­co­wać z Powia­to­wym Cen­trum Pomocy Rodzi­nie w Gro­dzi­sku Mazo­wiec­kim. Będzie tam można sko­rzy­stać z bez­płat­nej pomocy psy­cho­lo­gicz­nej, któ­rej udziela mgr Maria Poznań­ska z Fun­da­cji Orchidea.

Zapisy pod nr tel. 22 724–15-70 w godzi­nach pracy PCPR:
ponie­dzia­łek, wto­rek, środa w godz. 8.00 — 16.00
czwar­tek w godz. czw. 8.00 — 17.00
pią­tek w godz. 8.00 — 15.00

Aby zapi­sać się na wizytę nie potrzeba skie­ro­wa­nia ani żad­nych doku­men­tów (np. ubezpieczeniowych).

Powia­towe Cen­trum Pomocy Rodzi­nie mie­ści się na ul. Dale­kiej 11, w budynku Szpi­tala Zachod­niego, p. II

mgr Maria Poznań­ska przyj­muje w PCPR we wtorki w godz. 12–18 po uprzed­nim zapisie.