Projekty

W związku z likwi­da­cją Fun­da­cji “Orchi­dea” zawie­szone zostają wszyst­kie pro­jekty reali­zo­wane przez Fun­da­cję. Na stro­nie inter­ne­to­wej Fun­da­cji nadal dostępny będzie porad­nik dot. Zespołu Aspergera.