Zarząd

Uchwałą w spra­wie zmiany składu zarządu Fun­da­cji “Orchi­dea” z dn. 28.01.2013 Zarząd zmie­nił swój skład.

Aktu­al­nie w skład zarządu Fun­da­cji wchodzą:

pre­zes zarządu Fun­da­cji — Maria Poznańska

sekre­tarz zarządu Fun­da­cji — Anna Kotapka