Statut

STATUT FUNDACJIORCHIDEA

 

 

Posta­no­wie­nia ogólne

 

§ 1

 

 1. Fun­da­cja „Orchi­dea” zwana dalej Fun­da­cją, działa na pod­sta­wie Ustawy z dn. 6 kwiet­nia 1984 o fun­da­cjach oraz posta­no­wień niniej­szego statutu.
 2. Fun­da­cja została usta­no­wiona przez Karo­linę Kowalską–Zarzycką, Annę Kotapkę i Marię Poznań­ską, zwane dalej Fun­da­tor­kami, aktem nota­rial­nym spo­rzą­dzo­nym przez nota­riu­sza – Agatę Kar­nicką Kaw­czyń­ską w Kan­ce­la­rii Nota­rial­nej w Mila­nówku, przy ul. Dębo­wej 4 w dn. 14.12.2011.

 

§ 2

 

 1. Sie­dzibą Fun­da­cji jest Milanówek.
 2. Czas trwa­nia Fun­da­cji jest nieoznaczony.
 3. Tere­nem dzia­ła­nia Fun­da­cji jest powiat gro­dzi­ski, przy czym, w zakre­sie nie­zbęd­nym dla pra­wi­dło­wego reali­zo­wa­nia celów, Fun­da­cja może pro­wa­dzić dzia­łal­ność na tere­nie całej Rze­czy­po­spo­li­tej Polskiej.

 

§ 3

 

 1. Fun­da­cja posiada oso­bo­wość prawną.
 2. Nad­zór nad Fun­da­cją spra­wuje Mini­ster Pracy i Poli­tyki Społecznej.

 

§ 4

Fun­da­cja używa pie­czą­tek z danymi iden­ty­fi­ka­cyj­nymi Fundacji.

Cele i zasady dzia­ła­nia Fundacji

 

§ 5

Celem Fun­da­cji „Orchi­dea” jest wspie­ra­nie czło­wieka w jego cało­ścio­wym rozwoju.

§ 6

Fun­da­cja reali­zuje swoje cele poprzez:

 1. dzia­łal­ność na rzecz inte­gra­cji i rein­te­gra­cji zawo­do­wej i spo­łecz­nej osób zagro­żo­nych wyklu­cze­niem społecznym;
 2. dzia­łal­ność na rzecz mniej­szo­ści naro­do­wych i etnicz­nych oraz języka regionalnego;
 3. ochronę i pro­mo­cję zdrowia;
 4. dzia­łal­ność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 5. pro­mo­cję zatrud­nie­nia i akty­wi­za­cję zawo­dową osób pozo­sta­ją­cych bez pracy i zagro­żo­nych zwol­nie­niem z pracy;
 6. dzia­łal­ność na rzecz rów­nych praw kobiet i mężczyzn;
 7. dzia­łal­ność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 8. dzia­łal­ność wspo­ma­ga­ją­cej roz­wój wspól­not i spo­łecz­no­ści lokalnych;
 9. orga­ni­zo­wa­nie wypo­czynku dzieci i młodzieży;
 10. dzia­łal­ność w obsza­rze kul­tury, sztuki, ochrony dóbr kul­tury i dzie­dzic­twa narodowego;
 11. dzia­łal­ność w obsza­rze eko­lo­gii i ochrony zwie­rząt oraz ochrony dzie­dzic­twa przyrodniczego;
 12. pro­mo­cję i orga­ni­za­cję wolontariatu;
 13. dzia­łal­ność na rzecz rodziny, macie­rzyń­stwa, rodzi­ciel­stwa, upo­wszech­nia­nia i ochrony praw dziecka;
 14. prze­ciw­dzia­ła­nie uza­leż­nie­niom i pato­lo­giom społecznym;

 

Mają­tek i dochody Fundacji

§ 7

Mają­tek Fun­da­cji sta­nowi fun­dusz zało­ży­ciel­ski w kwo­cie 500 zł (pięć­set zło­tych) oraz inne mie­nie nabyte przez Fun­da­cję w toku działania.

 

§ 8

1.   Dochody fun­da­cji mogą pocho­dzić z:

 • daro­wizn, spad­ków, zapisów,
 • dota­cji i sub­wen­cji osób prawnych,
 • docho­dów ze zbió­rek i imprez publicznych,
 • docho­dów z majątku fundacji,
 • odse­tek bankowych.

 

2.  Całość docho­dów uzy­ski­wa­nych przez Fun­da­cję jest prze­zna­czana wyłącz­nie na dzia­łal­ność statutową.

 

Wła­dze Fundacji

§ 9

Wła­dzami Fun­da­cji jest Zarząd Fun­da­cji, zwany dalej Zarządem.

 

§ 10

 1. Zarząd Fun­da­cji składa się z 2 do 5 osób, w tym Pre­zesa, powo­ły­wa­nych na pię­cio­let­nią kadencję.
 2. Funk­cję członka Zarządu można peł­nić przez wię­cej niż jedną kadencję.
 3. Człon­ko­stwo w Zarzą­dzie ustaje na skutek:
 • zło­że­nia pisem­nej rezy­gna­cji na ręce Zarządu Fundacji,
 • utraty praw oby­wa­tel­skich na sku­tek ska­za­nia pra­wo­moc­nym wyro­kiem sądu za prze­stęp­stwo popeł­nione z winy umyślnej,
 • śmierci członka Zarządu.
  4. Zarząd Fun­da­cji w cało­ści lub jej poszcze­gólni człon­ko­wie mogą być odwo­łani przez Zarząd Fun­da­cji przed upły­wem kaden­cji w dro­dze uchwały pod­ję­tej jed­no­myśl­nie przez wszyst­kich człon­ków Zarządu.
  5. Nowy Czło­nek Zarządu może zostać powo­łany uchwałą dotych­cza­so­wego Zarządu.
  6. Fun­da­torki Fun­da­cji wcho­dzą w skład pierw­szego Zarządu i wybie­rają ze swo­jego grona Pre­ze­skę Zarządu.

 

§ 11

 1. Zarząd kie­ruje dzia­łal­no­ścią Fun­da­cji i repre­zen­tuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
 •  uchwa­la­nie rocz­nych pla­nów dzia­ła­nia Fun­da­cji oraz pla­nów finansowych,
 • uchwa­la­nie regulaminów,
 • spra­wo­wa­nie kon­troli nad mająt­kiem Fundacji,
 • usta­la­nie wiel­ko­ści zatrud­nie­nia i wyso­ko­ści środ­ków na wyna­gro­dze­nia pra­cow­ni­ków Fundacji,
 • przyj­mo­wa­nie daro­wizn, spad­ków i zapi­sów, sub­wen­cji i dotacji.

3. Zarząd podej­muje decy­zje na posie­dze­niach w for­mie okre­ślo­nej przez regu­la­min zarządu – zwy­kłą więk­szo­ścią gło­sów jego człon­ków obec­nych na posie­dze­niu Zarządu.
4. Jeśli liczba człon­ków Zarządu jest parzy­sta i gło­so­wa­nie nie przy­nosi roz­strzy­gnię­cia, to głos decy­du­jący należy do Pre­zesa Zarządu.
5. O posie­dze­niu muszą być powia­do­mieni wszy­scy człon­ko­wie Zarządu.
6. Zarząd może powo­ły­wać peł­no­moc­ni­ków do kie­ro­wa­nia wyod­ręb­nioną sferą spraw nale­żą­cych do zadań Fundacji.

 

§ 12

 1. Posie­dze­nia Zarządu odby­wają się w miarę potrzeb, nie rza­dziej jed­nak niż raz na kwartał.
 2. Posie­dze­nia Zarządu zwo­łuje Pre­zes, prze­sy­ła­jąc infor­ma­cję o ter­mi­nie pocztą elek­tro­niczną lub sms’em na co naj­mniej 3 dni przed pla­no­wa­nym spotkaniem.

 

 

Spo­sób reprezentacji

§ 13

Oświad­cze­nia woli w imie­niu Fun­da­cji, w tym w spra­wach mająt­ko­wych, skła­dać może wyłącz­nie Pre­zes Zarządu na pod­sta­wie uchwały pod­ję­tej przez Zarząd.

 

Zmiana Sta­tutu

§ 14

Zmian w sta­tu­cie Fun­da­cji doko­nuje jed­no­myślną uchwałą Zarząd Fundacji.

 

Połą­cze­nie z inną fundacją

§ 15

 1. Fun­da­cja może się połą­czyć z inną fun­da­cją dla efek­tyw­nego reali­zo­wa­nia swo­ich celów.
 2. Połą­cze­nie z inną fun­da­cją nie może nastą­pić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istot­nej zmia­nie cel Fundacji.

 

§ 16

W spra­wach połą­cze­nia z inną Fun­da­cją wła­ściwy jest Zarząd, przy czym jego decy­zje zapa­dają w dro­dze jed­no­myśl­nej uchwały.

 

Likwi­da­cja Fundacji

§ 17

 1. Fun­da­cja ulega likwi­da­cji w razie osią­gnię­cia celów, dla któ­rych została usta­no­wiona lub w razie wyczer­pa­nia się jej środ­ków finan­so­wych i majątku.
 2. Likwi­da­to­rami Fun­da­cji stają się dotych­cza­sowi człon­ko­wie Zarządu Fundacji.

 

§ 18

 

Decy­zję o likwi­da­cji podej­muje Zarząd w dro­dze jed­no­myśl­nej uchwały.

 

§ 19

 

Środki finan­sowe i mają­tek pozo­stały po likwi­da­cji Fun­da­cji mogą zostać prze­zna­czone mocą uchwały Likwi­da­to­rów Fun­da­cji na rzecz dzia­ła­ją­cych
w Rzecz­po­spo­li­tej Pol­skiej fun­da­cji o zbli­żo­nych celach.

 

Posta­no­wie­nia końcowe

 §20

Sta­tut wcho­dzi w życie i obo­wią­zuje od dnia wpi­sa­nia Fun­da­cji do Kra­jo­wego Reje­stru Sądowego.

 §21

W spra­wach nie unor­mo­wa­nych Sta­tu­tem, do dzia­ła­nia Fun­da­cji zasto­so­wa­nie mają prze­pisy ustawy z dnia 6 kwiet­nia 1984 r. o fun­da­cjach (tj. Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 z późn. zmia­nami) oraz inne wła­ściwe prze­pisy prawa.