Porozumienie na Rzecz Wspierania Osób Chorujących Psychicznie

porozumienie_logo12 czerwca 2014 roku w Aka­de­mii Peda­go­giki Spe­cjal­nej im. Marii Grze­go­rzew­skiej w War­sza­wie odbyła się Kon­fe­ren­cja inau­gu­ru­jąca dzia­łal­ność Poro­zu­mie­nia na Rzecz Wspie­ra­nia Osób Cho­ru­ją­cych Psy­chicz­nie. Poro­zu­mie­nie takie wydaje się nie­zbędne w świe­tle braku real­nej współ­pracy pomię­dzy róż­nymi insty­tu­cjami dzia­ła­ją­cymi na rzecz tych osób. Powstałe kilka lat temu Pro­gramy Ochrony Zdro­wia Psy­chicz­nego są kro­kiem w dobrą stronę, lecz wydają się nie­wy­star­cza­jące do pro­wa­dze­nia sku­tecz­nej i kom­plek­so­wej pomocy osób cho­ru­ją­cych psy­chicz­nie. Przy­byli na Kon­fe­ren­cję przed­sta­wi­ciele śro­do­wisk aka­de­mic­kich, Mazo­wiec­kiego Cen­trum Poli­tyki Spo­łecz­nej, orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych oraz ruchów samo­po­mo­co­wych pod­kre­ślali koniecz­ność przy­ję­cia nowej per­spek­tywy w pracy z Klien­tami — takiej, by stali się oni pod­mio­tami, a nie przed­mio­tami dzia­ła­nia róż­nych insty­tu­cji. Na szcze­gólną uwagę zasłu­guje koniecz­ność wpro­wa­dze­nia dzia­łań akty­wi­zu­ją­cych i reha­bi­li­tu­ją­cych osoby cho­ru­jące psy­chicz­nie, by w kon­se­kwen­cji mogły one powró­cić do samo­dziel­nego, satys­fak­cjo­nu­ją­cego życia.

Pod­czas kon­fe­ren­cji Fun­da­cja “Orchi­dea” przy­stą­piła do Poro­zu­mie­nia na Rzecz Wspie­ra­nia Osób Cho­ru­ją­cych Psy­chicz­nie, któ­rego treść przy­ta­czam poniżej:

Deklaracja-Porozumienia

Pokażmy, że wspieramy osoby niepełnosprawne!

Zaproszenie-na-Marsz

Konferencja “Osoby z Zespołem Aspergera — świat emocji”

17 maja 2014 r. odbyła się kon­fe­ren­cja z udzia­łem wiel­kiego spe­cja­li­sty — prof. Tony’ego Attwo­oda zor­ga­ni­zo­wana przez Fun­da­cję Synap­sis. Wzię­cie udziału w tej kon­fe­ren­cji było dla mnie ogrom­nym prze­ży­ciem i wspa­niałą oka­zją do nauki. Odnio­słam wra­że­nie, że dzięki rodzin­nym doświad­cze­niom i 40 latom prak­tyki zawo­do­wej, prof. Attwood rozu­mie osoby z ZA jak nikt inny na świe­cie. Wbrew obie­go­wym opi­niom, Aspi (jak nazy­wamy osoby z Zespo­łem Asper­gera) doświad­czają na co dzień ogrom­nej dawki emo­cji, która czę­sto oka­zuje się trudna do wytrzy­ma­nia. Pro­fe­sor oma­wiał spo­soby i stra­te­gie radze­nia sobie z towa­rzy­szą­cym im stre­sem, ubar­wia­jąc pro­ce­dury aneg­do­tami z życia pry­wat­nego i zawo­do­wego. Ważną czę­ścią kon­fe­ren­cji był też wykład doty­czący stra­te­gii postę­po­wa­nia w sytu­acji zastra­sza­nia i doku­cza­nia oso­bom z ZA.

Bar­dzo dzię­kuję prof. Tony’emu Attwo­odowi, za wygło­sze­nie tak wspa­nia­łego wykładu i podzie­le­nie się swoją ogromną wie­dzą oraz Fun­da­cji Synap­sis za zor­ga­ni­zo­wa­nie kon­fe­ren­cji. Mam nadzieję, że dzięki takim ini­cja­ty­wom wzro­śnie poziom wie­dzy osób pra­cu­ją­cych z Aspimi oraz poziom ich empa­tii i zaan­ga­żo­wa­nia :)

Kolejne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie

W dniach 16 i 21 maja prze­szko­leni zostali rodzice uczniów kl. IV-VI oraz gim­na­zjum z Zespołu Szkolno — Gim­na­zjal­nego w Bart­ni­kach. Dzię­ku­jemy bar­dzo rodzi­com, któ­rzy tak licz­nie sta­wili się na szko­le­nie i pomimo bar­dzo napię­tego har­mo­no­gramu szko­le­nia, wyka­zali się dużym zaan­ga­żo­wa­niem i cie­ka­wo­ścią tematu.

Szko­le­nie obej­mo­wało pod­sta­wowe wia­do­mo­ści doty­czące spo­sobu korzy­sta­nia z Inter­netu przez dzie­ciaki i mło­dzież, pre­zen­ta­cję głów­nych zagro­żeń, spo­so­bów zapo­bie­ga­nia im oraz pro­ce­durę reago­wa­nia w sytu­acji, gdy nasze dziecko jest uczest­ni­kiem nie­po­ko­ją­cego incy­dentu w sieci.

Jesz­cze raz dzię­ku­jemy Dyrek­cji i rodzi­com za miłe przy­ję­cie i zaan­ga­żo­wa­nie :)

Życzenia Wielkanocne

życzenia-wielkanocne

Pierwsze szkolenie “Bezpieczny Internet” za nami!

W ponie­dzia­łek 7 kwiet­nia 2014 r. w Zespole  Szkolno — Gim­na­zjal­nym im. Jana Kwie­ciń­skiego w Bart­ni­kach zostało prze­pro­wa­dzone pierw­sze szko­le­nie “Bez­pieczny Inter­net” :) Zostało ono przez nas przy­go­to­wane dla rady peda­go­gicz­nej szkoły, która sta­wiła się pra­wie w kom­ple­cie. W miłej atmos­fe­rze uczest­nicy dowie­dzieli się wielu nowych infor­ma­cji doty­czą­cych m.in. mediów spo­łecz­no­ścio­wych, poznali źró­dła mate­ria­łów, które mogą wyko­rzy­stać do pracy z dziećmi i mło­dzieżą oraz ich rodzi­cami, a także zapo­znali się z zagro­że­niami, które mogą przy­tra­fić się uczniom ser­fu­ją­cym po Inter­ne­cie. Peda­go­dzy z zaan­ga­żo­wa­niem stwo­rzyli szkolną pro­ce­durę reago­wa­nia w przy­padku cybre­prze­mocy. Mamy nadzieję, że szko­le­nie to było dla nauczy­cieli inspi­ra­cją do dal­szego pogłę­bia­nia wie­dzy na temat dzia­łań dzieci i mło­dzieży online.

Dyrek­cji i peda­go­gom Zespołu  Szkolno — Gim­na­zjal­nego im. Jana Kwie­ciń­skiego w Bart­ni­kach ser­decz­nie dzię­ku­jemy za miłe przy­ję­cie i aktyw­ność pod­czas szko­le­nia :)

referencje_Bartniki

Podziękowania

Ser­decz­nie dzię­ku­jemy panu Łuka­szowi Bed­na­rzowi, który jako wolon­ta­riusz prze­tłu­ma­czył dla nas pod­ręcz­nik „Droga Przez Życie z Auty­zmem: Prze­wod­nik dla nauczy­cieli na temat Zespołu Asper­gera”. Współ­praca ukła­dała nam się wzo­rowo, czego efekty będzie­cie mogli nie­długo podzi­wiać, gdyż mamy w pla­nach zamiesz­cze­nie tego pod­ręcz­nika w for­ma­cie .pdf na naszej stro­nie :)

OAR_AS_Guide

 

 

I Przystanek Pat w Milanówku za nami

29 i 30 listo­pada 2013 r. mia­ły­śmy przy­jem­ność pro­wa­dzić warsz­tat dla mło­dzieży na Przy­stanku Pro­fi­lak­tyka a Ty.

Tema­tyką warsz­tatu była indy­wi­du­al­ność vs zbiorowość.

Con­ti­nue reading I Przy­sta­nek Pat w Mila­nówku za nami

Przystanek PaT — Profilaktyka a Ty”

Fun­da­cja Orchi­dea  w dniach 29 oraz 30 listo­pada 2013 weź­mie udział w impre­zie dla mło­dzieży pod tytu­łem „Przy­sta­nek PaT — Pro­fi­lak­tyka a Ty” orga­ni­zo­wa­nej przez Urząd Mia­sta Mila­nówka oraz Główną Komendę Policji.

Zapraszamy młodzież na spotkanie „Majowe randki z książką”

Fun­da­cja “Orchi­dea” z Biblio­teką Publiczną w Gro­dzi­sku Mazo­wiec­kim zapra­szają mło­dzież na spo­tka­nie „Majowe randki z książką”. Con­ti­nue reading Zapra­szamy mło­dzież na spo­tka­nie „Majowe randki z książką”