Porozumienie na Rzecz Wspierania Osób Chorujących Psychicznie

porozumienie_logo12 czerwca 2014 roku w Aka­de­mii Peda­go­giki Spe­cjal­nej im. Marii Grze­go­rzew­skiej w War­sza­wie odbyła się Kon­fe­ren­cja inau­gu­ru­jąca dzia­łal­ność Poro­zu­mie­nia na Rzecz Wspie­ra­nia Osób Cho­ru­ją­cych Psy­chicz­nie. Poro­zu­mie­nie takie wydaje się nie­zbędne w świe­tle braku real­nej współ­pracy pomię­dzy róż­nymi insty­tu­cjami dzia­ła­ją­cymi na rzecz tych osób. Powstałe kilka lat temu Pro­gramy Ochrony Zdro­wia Psy­chicz­nego są kro­kiem w dobrą stronę, lecz wydają się nie­wy­star­cza­jące do pro­wa­dze­nia sku­tecz­nej i kom­plek­so­wej pomocy osób cho­ru­ją­cych psy­chicz­nie. Przy­byli na Kon­fe­ren­cję przed­sta­wi­ciele śro­do­wisk aka­de­mic­kich, Mazo­wiec­kiego Cen­trum Poli­tyki Spo­łecz­nej, orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych oraz ruchów samo­po­mo­co­wych pod­kre­ślali koniecz­ność przy­ję­cia nowej per­spek­tywy w pracy z Klien­tami — takiej, by stali się oni pod­mio­tami, a nie przed­mio­tami dzia­ła­nia róż­nych insty­tu­cji. Na szcze­gólną uwagę zasłu­guje koniecz­ność wpro­wa­dze­nia dzia­łań akty­wi­zu­ją­cych i reha­bi­li­tu­ją­cych osoby cho­ru­jące psy­chicz­nie, by w kon­se­kwen­cji mogły one powró­cić do samo­dziel­nego, satys­fak­cjo­nu­ją­cego życia.

Pod­czas kon­fe­ren­cji Fun­da­cja “Orchi­dea” przy­stą­piła do Poro­zu­mie­nia na Rzecz Wspie­ra­nia Osób Cho­ru­ją­cych Psy­chicz­nie, któ­rego treść przy­ta­czam poniżej:

Deklaracja-Porozumienia

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>