Konferencja “Osoby z Zespołem Aspergera — świat emocji”

17 maja 2014 r. odbyła się kon­fe­ren­cja z udzia­łem wiel­kiego spe­cja­li­sty — prof. Tony’ego Attwo­oda zor­ga­ni­zo­wana przez Fun­da­cję Synap­sis. Wzię­cie udziału w tej kon­fe­ren­cji było dla mnie ogrom­nym prze­ży­ciem i wspa­niałą oka­zją do nauki. Odnio­słam wra­że­nie, że dzięki rodzin­nym doświad­cze­niom i 40 latom prak­tyki zawo­do­wej, prof. Attwood rozu­mie osoby z ZA jak nikt inny na świe­cie. Wbrew obie­go­wym opi­niom, Aspi (jak nazy­wamy osoby z Zespo­łem Asper­gera) doświad­czają na co dzień ogrom­nej dawki emo­cji, która czę­sto oka­zuje się trudna do wytrzy­ma­nia. Pro­fe­sor oma­wiał spo­soby i stra­te­gie radze­nia sobie z towa­rzy­szą­cym im stre­sem, ubar­wia­jąc pro­ce­dury aneg­do­tami z życia pry­wat­nego i zawo­do­wego. Ważną czę­ścią kon­fe­ren­cji był też wykład doty­czący stra­te­gii postę­po­wa­nia w sytu­acji zastra­sza­nia i doku­cza­nia oso­bom z ZA.

Bar­dzo dzię­kuję prof. Tony’emu Attwo­odowi, za wygło­sze­nie tak wspa­nia­łego wykładu i podzie­le­nie się swoją ogromną wie­dzą oraz Fun­da­cji Synap­sis za zor­ga­ni­zo­wa­nie kon­fe­ren­cji. Mam nadzieję, że dzięki takim ini­cja­ty­wom wzro­śnie poziom wie­dzy osób pra­cu­ją­cych z Aspimi oraz poziom ich empa­tii i zaan­ga­żo­wa­nia :)

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>