Kolejne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie

W dniach 16 i 21 maja prze­szko­leni zostali rodzice uczniów kl. IV-VI oraz gim­na­zjum z Zespołu Szkolno — Gim­na­zjal­nego w Bart­ni­kach. Dzię­ku­jemy bar­dzo rodzi­com, któ­rzy tak licz­nie sta­wili się na szko­le­nie i pomimo bar­dzo napię­tego har­mo­no­gramu szko­le­nia, wyka­zali się dużym zaan­ga­żo­wa­niem i cie­ka­wo­ścią tematu.

Szko­le­nie obej­mo­wało pod­sta­wowe wia­do­mo­ści doty­czące spo­sobu korzy­sta­nia z Inter­netu przez dzie­ciaki i mło­dzież, pre­zen­ta­cję głów­nych zagro­żeń, spo­so­bów zapo­bie­ga­nia im oraz pro­ce­durę reago­wa­nia w sytu­acji, gdy nasze dziecko jest uczest­ni­kiem nie­po­ko­ją­cego incy­dentu w sieci.

Jesz­cze raz dzię­ku­jemy Dyrek­cji i rodzi­com za miłe przy­ję­cie i zaan­ga­żo­wa­nie :)

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>