Witamy na stronie Fundacji “Orchidea”

Z przy­kro­ścią infor­mu­jemy, że w dn. 02/01/2015 r. zarząd Fun­da­cji “Orchi­dea” pod­jął decy­zję o likwi­da­cji Fun­da­cji. We wszel­kich spra­wach zwią­za­nych z dzia­łal­no­ścią Fun­da­cji pro­simy kon­tak­to­wać się z likwi­da­tor­kami — Anną Kotapką i Marią Poznańską.